เก่งกีฬา รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

หน้าหลัก
แผนผังโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ปรัชญา-วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์-เอกลักษณ์
ยุทธศาสตร์ปี ๖๑-๖๕
ธงประจำโรงเรียน
ตราสัญญลักษณ์โรงเรียน
ทำเนียบบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
รายงานประจำปี ๔๖
รายงานประจำปี ๔๗
รายงานประจำปี ๔๘
รายงานประจำปี ๖๐
รายงานประจำปี ๖๑
รายงานประจำปี ๖๒
คะแนน ONET
คะแนน ONET ๒๕๕๗
คะแนน ONET ๒๕๕๘
คะแนน ONET ๒๕๖๐
คะแนน ONET ๒๕๖๑
๗ ชนิดกีฬา
กีฬากรีฑา
กีฬาเซปักตะกร้อ
กีฬาฟุตบอล
กีฬายกน้ำหนัก
กีฬายูโด
กีฬาฮอกกี้
กีฬาบาสเก็ตบอล
สนามฝึกซ้อมกีฬา
นักกีฬากรีฑา
นักกีฬาเซปักตะกร้อ
นักกีฬาฟุตบอล
นักกีฬายกน้ำหนัก
นักกีฬายูโด
กีฬาฮอกกี้
กีฬาบาสเก็ตบอล
สารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
บทความน่ารู้
เว็บไซต์ดีมีประโยชน์
ราคากลาง
รายงานงบทดลอง
มกราคม ๖๐-ปัจจุบัน
กุมภาพันธ์ ๖๐--ปัจจุบัน
กรกฎาคม ๖๐-ปัจจุบัน
กันยายน ๖๐-ปัจจุบัน
ตุลาคม ๖๐-ปัจจุบัน
พฤศจิกายน ๖๐-ปัจจุบัน
ธันวาคม ๖๐-ปัจจุบัน
วารสาร
ปีการศึกษา ๖๓ ภาคเรียนที่ ๑
จดหมายข่าว

งานวางแผน

และงบประมาณ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

 

 

 

่วมลงนามถวายพระพร

่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

ข่าวประชาสัมพันธ ์

การฝึกซ้อมการฝึกซ้อมของ ๗ ชนิดกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

กีฬายกน้ำหนัก คลิ๊กที่นี่

กีฬายูโด คลิ๊กที่นี่

กีฬาเซปักตะกร้อ คลิ๊กที่นี่

กีฬาฟุตบอล คลิ๊กที่นี่

กีฬากรีฑา คลิ๊กที่นี่

กีฬาบาสเกตบอล คลิ๊กที่นี่

กีฬาฮอกกี้ คลิ๊กที่นี่

 

 

ดูผลการเรียนคลิ๊กที่น ี่

 

1

 
 
ประกาศงานพัสดุ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
 
 
 

 

ผู้บริหารโรงเรียน
ดร.ธนกร มีหินกอง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี
หน่วยงานในสังกัด
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ภายในท้องถิ่น
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

ทีวีออนไลน์
หนังสือพิมพ์