***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****
ปฏิทินปฏิบัติงาน
                                                                     
 

นางสาวชนกานต์  ชูผล
เจ้าหน้าที่งานทะเบียน

นายนนทวัชร์ นุประโคน
เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า

นางสาวนมล  สมัครการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจิราวรรณ อ่อนตะคุ
เจ้าหน้าที่ไอซีที

นางสาวสุภาพร  รั้วไธสง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสุภาภรณ์ ธิตะจารี
เจ้าหน้าที่โภชนาการ

นางสาวชนิดาภา  ศิริประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายศักดิ์สิทธิ์ สายวงค์สอน
เจ้าหน้าที่พัสดุ

 

นางสาววิไลลักษณ์  แสงใส
เจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด

นายประเสริฐ อายาเมือง
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

นายอนันต์  เสมรสุวรรณ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา