***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****
ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

 

ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

นางอัมภฤณ   คงครี
รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน
นางวิลัดดา    ชยธนมงคล
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางสุรีพร    ศรบุญทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายกูลเดชา หมื่นหาวงค์
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬาฯ

นางสาวอุไรวรรณ    หว่องสกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

นายวีระชัย แสงสว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการกีฬา