ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย..........ใฝ่เรียนรู้..........คู่คุณธรรม..........*****

 

ระเบียบและหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

การกำหนดราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560