ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย..........ใฝ่เรียนรู้..........คู่คุณธรรม..........*****

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการ

งานปรับปรุงทางเดินและรางระบายน้ำ

ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ครุภัณฑ์การศึกษา 9 รายการ