ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย..........ใฝ่เรียนรู้..........คู่คุณธรรม..........*****

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพักโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพัก

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพัก

เอกสารรวม

แบบ ปร.4 (ก)

แบบ ปร.4 (ข)

แบบ ปร.5 (ก)

แบบ ปร.5 (ข)

แบบ ปร.6

แบบ 1

แบบ 2

แบบ 3

การคำนวณส่วนต่าง

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอพัก

แบบ บก.01