***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

 

นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดกองลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2551
ผู้กำำักับและคณะลูกเสือยุวกาชาด ร่วมพิธีเปิดและกล่าวคำปฏิญาณ
กิจกรรมผจญภัยตามฐานต่าง ๆ
การฝึกกิจกรรมภายในค่ายลูกเสือตามฐานต่าง ๆ
การฝึกใ้ห้มีความอดทน มีระเบียบวินัย เห็นคุณค่าต่ออาหารที่รับประทาน
กิจกรรมรอบกองไฟประธานกำลังรับพุ่มฉลากและพวงมาลัยจากลูกเสือยุวกาชาด
การแสดงของยุวกาชาด
การแสดงของลูกเสือ
วันพิธีปิดกองลูกเสือคณะลูกเสือ-ยุวกาชาด ร่วมรับวุฒิบัตรการเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2551

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

222 หมู่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000

โทรศัพท์ : 038-457247 , 038-458496 แฟกซ์: 038-457247 < E-mail : cbss@ipe.ac.th >

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : ฐิติชญา คงเจริญ < งานสารสนเทศ >